nosmokingadmin

Recent Categories


Recent Posts


Catogery Tags


There’s no content to show here yet.

 • world no tobacco day2024

  บุหรี่ไฟฟ้า…อันตรายที่มองไม่เห็นที่หลายคน ‘เชื่อ’ สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ อันตราย!

  Know More

 • nosmoking-meeting2024-2

  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในปี 2567 ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

  Know More

 • electronic cigarettes

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2512 ได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และไปอบรมศึกษาต่ออายุรแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจ ได้รับ Diplomate American Board of Internal Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา และเฟลโลชีพ ทางระบบทางเดินหายใจ ในปี พ.ศ.2518 ได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสมัยนั้นโรคที่เป็นกันมากคือ “วัณโรค” จึงได้ทำงานด้านนี้เป็นหลัก จนกระทั่งปี พ.ศ.2529 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในสมัยนั้น ได้ริเริ่ม “โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” ได้เชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้านการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา…

  Know More

 • media nosmoking

  การส่งเสริมและกระตุ้นให้เลิกสูบบุหรี่ด้วยการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ในรูปแบบวิดีโอ

  Know More

 • nosmoking meeting2024-1

  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2567

  Know More

 • ELECTRIC CIGARETTE

  พิธีมอบรางวัล รางวัล “นักเตะดาวรุ่งสุขภาพดี ห่างไกลบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” วันที่ 20 ธันวาคม 2566 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โดย คุณกนกรัตน์ นพโสภณ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบรางวัล “นักเตะดาวรุ่งสุขภาพดี ห่างไกลบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ในการแข่งขัน Mahidol University Futsal League ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดย งานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โดยได้คัดเลือกจากตัวแทนนักศึกษาทีมนักเตะที่ได้รางวัลชนะเลิศ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนนักศึกษาได้ โดยประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวเกวลิน หวังฤทธิไกรกุล จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประเภทชาย ได้แก่ นายชิษณุ จิตชินคุณาวงศ์ จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดยมี คุณกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณจุฬารักษ์ เครือจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี

  Know More

 • social media contest2024

  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ “กิจกรรมประกวดสื่อ social media นวัตกรรมและโครงการ เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2567” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566ผู้แทนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “กิจกรรมประกวดสื่อ social media นวัตกรรมและโครงการ เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2567” จัดโดย โครงการพัฒนาการสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 ทีมสุดท้ายประเภทนวัตกรรมหรือโครงการต้นแบบ(Prototype) ที่นําไปขยายผลให้เกิดการใชง้านจริงได้ ได้แก่ 1.ทีม SmokeFreeMU ในโครงการ เซตกิจกรรมเสริมทักษะป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ชุด “เด็กๆพิชิตปีศาจบุหรี่” ประกอบด้วย นายแทนคุณ คำสีเขียว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นางสาวปัณณธร บัวเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ และ นายชญานนท์ นามพิกุล คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีคุณรัฐนันท์ กันสา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา 2.ทีมนักคิด…

  Know More

 • mahidol-loi-bua-2023

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลั.ยปลอดบุหรี่” ในงาน “มหิดลลอยบัว 2566” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ในงาน “มหิดลลอยบัว 2566” จัดขึ้นโดย สโมสนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  Know More

 • Best Practice

  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภาคกลางตอนล่าง วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภาคกลางตอนล่าง พร้อมทั้งได้รับเกียรตินำเสนอในหัวข้อ “Best Practice เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กลุ่มภาคกลางตอนล่าง จัดขึ้นโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศฯ

  Know More

 • hero

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs” วันที่ 22 ตุลาคม 2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs” เพื่อเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายผ่านการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้ง สร้างการรับรู้ให้เยาวชนรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมี ผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษามหิดล ภาคีเครือข่าย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการนี้จะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะ 5 กิโลเมตร ขึ้นที่มหาวิทยาลัย 4 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…

  Know More