มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภาคกลางตอนล่าง

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภาคกลางตอนล่าง พร้อมทั้งได้รับเกียรตินำเสนอในหัวข้อ “Best Practice เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กลุ่มภาคกลางตอนล่าง จัดขึ้นโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศฯ