คำสั่งแต่งตั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ (ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย)

คณะ

สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์

วิทยาเขต