มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ “กิจกรรมประกวดสื่อ social media นวัตกรรมและโครงการ เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2567”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ผู้แทนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “กิจกรรมประกวดสื่อ social media นวัตกรรมและโครงการ เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2567” จัดโดย โครงการพัฒนาการสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 ทีมสุดท้ายประเภทนวัตกรรมหรือโครงการต้นแบบ(Prototype) ที่นําไปขยายผลให้เกิดการใชง้านจริงได้ ได้แก่

1.ทีม SmokeFreeMU ในโครงการ เซตกิจกรรมเสริมทักษะป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ชุด “เด็กๆพิชิตปีศาจบุหรี่” ประกอบด้วย นายแทนคุณ คำสีเขียว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นางสาวปัณณธร บัวเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ และ นายชญานนท์ นามพิกุล คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีคุณรัฐนันท์ กันสา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา

2.ทีมนักคิด ในโครงการ “เกมจําลองสังคม” ประกอบด้วย นางสาวเอมอร ทิพย์สมบัติ นายภัทร วงศ์ทรัพย์สกุล และนางสาวอัครภา คงประสิทธิ์ โดยมี อาจารย์ ดร.จิดาภา ไกรสังข์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและผู้รับผิดชอบอื่นๆในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเผยแพร่อันจะนำไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ตามมาตรฐาน 7 ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่