สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs”

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs” เพื่อเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายผ่านการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้ง สร้างการรับรู้ให้เยาวชนรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมี ผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษามหิดล ภาคีเครือข่าย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการนี้จะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะ 5 กิโลเมตร ขึ้นที่มหาวิทยาลัย 4 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 1,000 คนต่อกิจกรรม โดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อ BIB และเหรียญที่ระลึก สนใจสมัครวิ่งได้ที่ระบบไทยรัน https://race.thai.run/ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประกวดคลิปต้นแบบคนรักสุขภาพ 4 หัวข้อ 1. บุหรี่ไฟฟ้า : มีพิษ 2. บุหรี่ไฟฟ้า : เสพติด 3. บุหรี่ไฟฟ้า : อันตราย 4.บุหรี่ไฟฟ้า : ไม่เท่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Healthy Hero ห่างไกลโรค NCDs และบุหรี่ไฟฟ้า” ด้วย