มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่

วันที่ 2 มิถุนายน 2560  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานต้อนรับ นางสาวอารีย์ มหานิล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  การให้บริการเลิกบุหรี่  และการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย  โดยมีคณะทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดลจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กองทรัพยากรบุคคล  กองกิจการนักศึกษา  งานสื่อสารองค์กร  และคลินิคฟ้าใส  ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 314  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

Post โดย saran.jun
   
   
   
   

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University