พิธีเปิดโครงการ The HERO: No Smoking รุ่นที่ 2

       วันที่ 15 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการปฐมนิเทศโครงการ The HERO: No Smoking รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

       โครงการดังกล่าว ได้เชิญชวนพนักงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สมัครใจจะลด ละ เลิก บุหรี่ เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในรุ่นแรกนั้นก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้จำนวน 8 ท่าน ในปีโครงการฯจึงเปิดรับผู้ที่สมัครใจเลิกบุหรี่ จากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 56 ท่าน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายแนะแนวทางและกระบวนการบำบัดแก่ผู้สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร ซึ่งอาสาสมัครทุกท่านสามารถติดต่อเข้ารับการรักษาได้ตามความสะดวกที่ คลินิคฟ้าใส ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คลินิคเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคลินิคเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะมีการรักษาและติดตามผลอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวรและเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่ต่อไป

Post โดย admin
   
   
   
   

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University