คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก 2559”

วันที่ 31 พ.ค. 2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรม “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธนา อุดมพร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด ตลอดจนนักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจ จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้ปฏิญาณตนไม่สูบบุหรี่ เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ และประธานได้ให้สัญญาณปล่อยขบวนรณรงค์ทั้ง 3 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงพยาบาลศิริราชและชุมชนใกล้เคียง โดยเน้นรณรงค์เพื่อการสกัดกั้นเยาวชนสู่วงจรการเสพติดบุหรี่ ภายใต้แนวคิด “Gen Z Gen Strong ไม่สูบบุหรี่” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์ของมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งร่วมกันสนับสนุนกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เรื่อง “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเป็นคำขวัญประจำปี 2559

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นบริเวณศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ประกอบไปด้วย

  •   การเสวนาหัวข้อ “บุคลากรต้นแบบไม่สูบบุหรี่” โดยวิทยากรจาก งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย งานรักษาความปลอดภัย และฝ่ายการพยาบาล
  •   นิทรรศการ การดำเนินงาน “โรงพยาบาลศิริราชปลอดบุหรี่”
  •   บูธบริการความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ

1.    คณะพยาบาลศาสตร์ วัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์และบริการความรู้เพื่อเลิกบุหรี่                             

2.    คณะกายภาพบำบัด ทดสอบระดับกิจกรรมทางกาย สมรรถภาพทางกาย พร้อมคำแนะนำปรึกษา

3.    มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยแพร่สื่อรณรงค์และเชิญชวนผลิตเข็มกลัดเลิกบุหรี่

4.    สถานวิทยามะเร็งศิริราช  นิทรรศการมะเร็งชนิดต่างๆ พร้อมเกมลุ้นรางวัล

5.    สถานการณ์แพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดแสดงสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ (ยาชงหญ้าดอกขาว)

6.    คลินิกเลิกบุหรี่ศิริราช รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการบุคลากรปอดสะอาด ศิริราชปลอดบุหรี่


        ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนสังคม ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ประกาศนโยบายเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่มาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2550 ภายใต้เจตนารมณ์เพื่อการมีสุขภาวะที่พึงประสงค์ของบุคลากร นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง งานสร้างเสริมสุขภาพ ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการสนับสนุนให้กิจกรรม "ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2559"  บรรลุวัตถุประสงค์

Post โดย saran.jun
   
   
   
   

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University