โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลพุทธมณฑล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

   ภายในงานมีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาสูบ และผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณธงชัย นิลน้ำเพชร ผู้ป่วยไร้กล่องเสียง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดมสมอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนนักศึกษา หรือผู้ที่สูบบุหรี่ ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดการลด ละ เลิก บุหรี่ รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

Post โดย saran.jun
   
   
   
   

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University