ม.มหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  วันที่ 2 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานและปัจจัยสู่ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  มีการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ได้นำคณะผู้เยี่ยมชมนั่งรถรางชมทัศนียภาพ และบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยมหิดล

Post โดย saran.jun
   
   
   
   

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University