ม.มหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

​วันที่ 16 ตุลาคม 2558 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เรื่อง “Smoke Free Environment and Role of Health Professionals in Tobacco Control”ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มีการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “Smoke Free Environment and Role of Health Professionals in Tobacco Control” จากวิทยากรขององค์กรต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานศึกษา และร้านอาหาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ร่วมบรรยายถึงการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆของแต่ละหน่วยงาน จากนั้น ได้นำคณะผู้เยี่ยมชมนั่งรถรางชมทัศนียภาพ และบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยมหิดล

Post โดย admin
   
   
   
   

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University