ม.มหิดล รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จ.นครปฐม

     วันที่ 29 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ “โครงการมุ่งสู่จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่”จากจังหวัดนครปฐม โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

     จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำ “โครงการมุ่งสู่จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่” เพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบของจังหวัดนครปฐม ตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 โดยป้องกันนนักสูบหน้าใหม่ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด ละ เลิกการใช้ยาสูบ รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบ เพื่อมุ่งสู่จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นสถาบันการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ภายใต้โครงการมุ่งสู่จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ และสังคมไทยเป็นสังคมปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

Post โดย admin
   
   
   
   

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University