เอกสารเกี่ยวกับโครงการ The Hero  
Presentation The Hero  
การดำเนินการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
การรายงานผลโครงการสำรวจความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และการจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ
ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเลิกบุหรี่ได้ สำเร็จของผู้ที่รับการรักษาที่คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลศิริราช  
ประสิทธิผลของการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการเลิกสูบบุหรี่ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลศิริราช  
โครงการ 120 ปี ศิริราชปลอดบุหรี่  
     
     
     
     
     
     
     
     

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University