ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานระบบ
1. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งเข้ามาในระบบ จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลวินิจของคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ The HERO : No Smoking
2. พึงระวังการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือน หลอกหลวง ปลอมแปลง อันเป็นการกล่าวโทษผู้อื่นหรือจงใจทำให้ผู้อื่นหรือบุคคลที่สามเกิดความเข้าใจผิด จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
3. ในการใช้งานระบบโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และใช้ถ้อยคำสุภาพ
   
 

 

 

   
 
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานระบบแล้ว
   
   

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University